Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: https://konkurs-rodowita.pl.

Komentarze

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Sugerowany tekst: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Sugerowany tekst: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Rodowita w DINO”

(zwany dalej: „Regulaminem”) 

§ 1. 

Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób przeprowadzenia konkursu „Rodowita w DINO” (zwanego dalej: „Konkursem”), a także prawa i obowiązki organizatora i uczestników Konkursu w ramach Konkursu, zaś zapoznanie się z nim i akceptacja jego postanowień jest niezbędna dla wzięcia udziału w Konkursie. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Pink Pepper Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Organizatorem”), ul. Łowcza 24, 02-955 Warszawa, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców za nr KRS 0000354609 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), NIP 5272626377, która w zakresie organizacji Konkursu działa na zlecenie Rodowita z Roztocza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Grabniku (zwanej dalej: „RODOWITA”), Grabnik 100, 22-440 Krasnobród, wpi-sanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004336, NIP 7122716335, BDO: 000134604, o kapitale zakładowym 7.253.000 zł.
 3.  Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach detalicznych sieci DINO. Przez sieć DINO należy rozumieć sklepy należące do DINO POLSKA S.A. z siedzibą w Krotoszynie (dalej: „DINO”).

 4. Wyłącznym podmiotem praw i obowiązków związanych z Konkursem w stosunku do jego uczestnika i osób trzecich jest Organizator, a niniejszy Regulamin ani żadne inne oświadczenia lub dokumenty ze strony Organizatora wyda-wane w ramach Konkursu nie tworzą jakichkolwiek roszczeń uczestnika Konkursu względem RODOWITA czy DINO, podmiotów, za pośrednictwem których przekazywane są lub mogą być informacje związane z Konkursem (w szczególności zaś operatorów telekomunikacyjnych i podmiotów prowadzących serwisy społecznościowe), ani żad-nych innych osób trzecich.

 5.  Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.). 

   

 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie za-sad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu. 

7. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu, w szczególności o jego przebiegu i rozstrzygnięciu oraz informacje dodat-kowe będą ogłaszane przez Organizatora w serwisie internetowym pod adresem: www.konkurs-rodowita.pl. 

 

§ 2. 

Czas trwania i przebieg Konkursu 

Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 02 maja 2023 r., godz. 00.01, do dnia 04 czerwca 2023 r., godz. 23.59 (zwanym dalej: „Czasem Konkursu”). Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać wyłącznie w terminie Czasu Konkursu. 

§ 3. 

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w niniejszym ustępie w lit. b, c i d poniżej. Uczestnikiem Konkursu może być także osoba fizyczna, w wieku 13-18, mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (spełniającego wymogi przewidzianej w niniejszym punkcie poniżej) na udział w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapewnieniem Organiza-tora o spełnianiu wszystkich następujących warunków (przy czym w przypadku, gdy zgłoszenie to jest przesyłane przez osobę w wieku 13-18 lat, zapewnienie to odnosi się do przedstawiciela ustawowego takiej osoby):

   a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

  b)  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posługuje się tym adresem lub in-nym adresem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako adresem do korespondencji;

  c)
  posiada aktywne mobilne urządzenie elektroniczne (np. smartfon, komputer) z dostępem do Internetu/dzia-łające w polskiej sieci GSM;

  d) nie jest pracownikiem, współpracownikiem ani członkiem organów Organizatora lub RODOWITA, ani nie jest spokrewniony/a lub spowinowacony/a z żadną z takich osób (do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) ani też nie jest osobą przysposobioną przez takie osoby lub je przysposabiającą. 

2. Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o zaprzestaniu spełniania któregokolwiek z wy-mogów, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, po przystąpieniu przez niego do Konkursu (a przed jego zakoń-czeniem), co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Niespełnianie przez Uczestnika wymogów przewiedzianych w §3 ust. 1 (lub nie poinformowanie Organizatora o zaprzestaniu spełniania wymogów) skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i obowiązkiem zwrotu wszelkich świadczeń, które Uczestnik otrzymał w związku z udzia-łem w Konkursie. 

§ 4. 

Zgłoszenie i zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie kompletnego zgłoszenia w Czasie Konkursu. W celu dokonania zgłoszenia Uczestnik musi: a. dokonać zakupu minimum 6 butelek wody RODOWITA z Roztocza 1,5L w dowolnym punkcie sprzedaży sieci DINO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 02.05.2023 r. – 04.06.2023 r. (zwanego dalej 

3 

  1. „Zakupem Promocyjnym”) i zachować oryginał dowodu Zakupu Promocyjnego (paragon lub fakturę wysta-wioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – bez NIP nabywcy na fakturze); 
  2. b. wypełnić formularz na stronie www.konkurs-rodowita.pl oraz załączyć czytelne zdjęcie dowodu Zakupu Promocyjnego i wykonanego zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 8 (rezultat wykonania tego zadania będzie dalej zwany „Pracą Konkursową”) 
  3. c. wysłać SMS lub MMS na nr +48 504 504 588 – cała wiadomość nie może przekroczyć 500 znaków wliczając spacje i powinna zawierać: (i) Pracę Konkursową (odpowiedź na zadanie konkursowe), (ii) imię i nazwisko Uczestnika, (iii) numer paragonu stanowiącego dowód Zakupu Promocyjnego oraz (iv) aktywny adres e-mail należący do Uczestnika – wzór na wiadomość sms: ROZWIĄZANIE ZADANIA, IMIĘ NAZWISKO, NR DOWODU ZAKUPU, AKTYWNY E-MAIL. 
  4.  

oraz 

lub 

2. Uczestnik może wielokrotnie dokonywać zgłoszenia do Konkursu, pod warunkiem, że każde zgłoszenie będzie po-przedzone nowym Zakupem Promocyjnym (i każdy Zakup Promocyjny będzie udokumentowany zgłoszeniem no-wego dowodu Zakupu Promocyjnego, odrębnego od dodanego do poprzedniego zgłoszenia) i zawierać nową (od-mienną od uprzednio zgłoszonej) Pracę Konkursową. 

3. W przypadku dokonania zakupu wielokrotności butelek stanowiących liczbę wymaganą dla uznania za Zakup Pro-mocyjny na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość zgłoszeń. Jeden do-wód zakupu uprawnia do dodania wyłącznie jednego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. 

4. Z tytułu jednego zgłoszenia Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. W przypadku dokonania przez tego samego Uczestnika kilku zgłoszeń, w ramach Konkursu Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę I-go stopnia i dowolną ilość nagród II-go stopnia (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej). 

5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie są oceniane wyłącznie wraz z innymi zgłoszeniami dokonanymi w ramach jednego, tego samego tygodnia konkursowego (o których mowa w §7 ust. 4 Regulaminu). Zgłoszenia dokonane w ramach jednego tygodnia konkursowego nie biorą udziału w wyłanianiu laureatów nagród w trakcie pozostałych ty-godni konkursowych. 

6. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do przedstawienia oryginału każdego dowodu Zakupu Promocyjnego sta-nowiącego podstawę do zgłoszenia do Konkursu (lub jego kopii/skanu – wedle decyzji Organizatora) pod rygorem wykluczenia z Konkursu, z zastrzeżeniem, że data i godzina na dowodzie Zakupu Promocyjnego nie może być póź-niejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie. 

7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez łączne spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej. 

8. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki: a. Powinna stanowić kreatywną odpowiedź na zadanie konkursowe: „Przedstaw swój sposób na wykorzysta-nie Rodowitej w kuchni”. 

b. Forma wykonania pracy konkursowej – dowolna, np. opis, rysunek, wiersz, zdjęcie, makieta, nagranie etc. 

4 

  1. c. waga pliku nie większa niż 5 MB lub liczba znaków (w tym spacji) nie większa niż 500 (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zgłoszenie jest dokonywane za pośrednictwem SMS/MMS – wówczas ww. liczba znaków od-nosi się do całej wiadomości, którą dokonuje się zgłoszenia, co oznacza, że Praca Konkursowa zgłaszana w formie tekstu musi być odpowiednio krótsza); 
  2. d. zostać wykonana osobiście przez Uczestnika; 
  3. e. nie być nigdy wcześniej publikowana ani wykorzystywana w innym celu niż Konkurs; 
  4. f. nie zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem pro-duktów marki Rodowita; 
  5. g. nie naruszać praw własności intelektualnej (w szczególności zaś praw autorskich) ani innych dóbr prawem chronionych (w tym dóbr osobistych) osób trzecich. 
  6.  

9. Praca Konkursowa może zostać wykorzystana przez Uczestnika wyłącznie dla celów udziału w Konkursie w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu, a nadto Uczestnik nie będzie uprawniony do posługiwania się nazwami, znakami towarowymi i innymi oznaczeniami należącymi do RODOWITA lub Organizatora poza zakresem niezbęd-nym dla wykonania i przesłania Organizatorowi Pracy Konkursowej. 

10. Uczestnikowi muszą przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na potrzeby Konkursu dzieła (Pracy Konkursowej) – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) (dalej „Prawo Autorskie”). Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświad-cza i zapewnia, że jego prawa do wykonanej Pracy Konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone czasowo, ilościowo i terytorialnie, a żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora i RODOWITA z żadnymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, a jeśli takie roszczenia się pojawią zobowiązuje się: zwol-nić Organizatora i RODOWITĄ od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia rosz-czeń takich osób trzecich. 

   1. 11. Z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: a. na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na wszelkich znanych w danym momencie polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 Prawa Autorskiego, w szczególności zaś: i. wprowadzania do sieci komputerowej i publicznego udostępniania za pośrednictwem takiej sieci, w tym również za pośrednictwem portali społecznościowych – do celów związanych z reklamą i pro-mocją produktów RODOWITA; 
   2. ii. utrwalania w drukowanych materiałach promocyjnych udostępnianych klientom lub potencjalnym klientom- dla celów określonych powyżej; 
   3. iii. publicznego prezentowania w ramach radiowych i telewizyjnych reklam – dla celów określonych powyżej; 
   4.  
   5.  

5 

   1. iv. zapisywania na dowolnych nośnikach danych, w tym magnetycznych i elektronicznych, obrotu ta-kimi nośnikami i zwielokrotniania znajdujących się na nich treści – dla celów określonych powyżej. 
   2.  
   3. b. przenosi na Organizatora własność nośnika, na którym utrwalona została Praca Konkursowa; 
   4. c. zobowiązuje się do niekorzystania z autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej. 
   5.  

oraz przenosi na Organizatora prawo do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej, w tym do doko-nywania zmian, skrótów, rozszerzeń, przeróbek i adaptacji Pracy Konkursowej, artystycznych wykonań oraz do korzystania i rozporządzania nimi jak również wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie zależnych praw autorskich; 

12. Uczestnik nie jest zobowiązany do umieszczania w Pracy Konkursowej swojego wizerunku. W razie zamieszczenia wizerunku Uczestnika w Pracy Konkursowej Organizator w razie przyznania i wydania Uczestnikowi Nagrody zgod-nie z niniejszym Regulaminem będzie uprawniony do wykorzystywania go (bez jakiejkolwiek dodatkowej odpłatno-ści) w ramach Pracy Konkursowej w zakresie, w jakim może korzystać z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do nieumieszczania w Pracy Konkursowej wizerunku osób trzecich – w przypadku nie-spełnienia tego wymogu Praca Konkursowa zostanie wykluczona z Konkursu. 

§ 5. 

Komisja konkursowa 

1. Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”) dla nadzoru nad przebiegiem Konkursu i wyboru zwycięzców Konkursu. 

2. Komisja składać się będzie z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora: 1 osoba z grona jego pracowników oraz 2 osoby z grona pracowników RODOWITA. 

3. Komisja podejmować będzie decyzje większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

4. Organizator nie będzie miał obowiązku podawania składu Komisji do wiadomości publicznej. 

§ 6. 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. Zgłoszenie może zostać dokonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał Zakupu Promocyjnego. 

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie może zostać dokonane wyłącznie w Czasie Konkursu (od 2 maja do 4 czerwca 2023 r.). 

4. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu zgłoszeń – nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom nagród. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zgłoszenia leżące po stronie ope-ratorów sieci Internet, sieci telefonii komórkowej, z których korzysta Uczestnik. 

6 

6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie może zostać w każdym czasie i bez podania przyczyn wycofane przez Uczestnika, co będzie oznaczało rezygnację z udziału w Konkursie oraz z prawa do ewentualnych nagród. Wycofanie zgłoszenia (rezygnacja) może zostać dokonane w sposób wskazany w § 8 ust. 1 Regulaminu. 

7. Zgłoszenie do Konkursu następuje wyłącznie w sposób wskazany w § 4 ust. 1. 

8. Warunkiem koniecznym zgłoszenia do udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu, co nastę-puje poprzez zapoznanie się z jego treścią dostępną w serwisie internetowym, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regula-minu, oraz dokonanie czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

§ 7. 

Przyznanie nagród 

1. Nagrody w Konkursie (zwane dalej: „Nagrodami”) stanowić będą: – 20 nagród I stopnia – każda z nich w postaci urządzenia Thermomix o wartości 5.995 zł. Łączna wartość jednej nagrody będzie stanowiła kwotę 6.661,04 zł, z czego kwota 666,04 zł, stanowi 11,11 % wartości na-grody głównej, która to zostanie odprowadzona bezpośrednio do Urzędu Skarbowego na poczet 10% zry-czałtowanego podatku od wygranej. 

400 nagród II stopnia – każda z nich w postaci bonu zakupowego sieci Dino o wartości 200 zł. Łączna wartość jednej nagrody będzie stanowiła kwotę 222,22 zł, z czego kwota 22,22 zł, stanowi 11,11 % wartości nagrody głównej, która to zostanie odprowadzona bezpośrednio do Urzędu Skarbowego na poczet 10% zry-czałtowanego podatku od wygranej. 

2. Łączna wartość puli nagród w Konkursie to: 222.108,89 zł brutto, w tym: – Łączna wartość nagród I-go stopnia: 133.220,89 zł brutto; 

– Łączna wartość nagród II-go stopnia: 88.888,00 zł brutto. 

3. Po zakończeniu każdego tygodnia konkursowego (od godz. 00.01 pierwszego dnia do godz. 23.59 ostatniego dnia danego tygodnia konkursowego) przypadającego w Czasie Konkursu, zostanie wyłonionych 4 zwycięzców nagrody I stopnia oraz 80 zwycięzców nagrody II stopnia spośród prawidłowych zgłoszeń konkursowych dokonanych wy-łącznie w ciągu danego tygodnia konkursowego. 

4. Tygodnie konkursowe, w których będą przyznawane nagrody to: – I tydzień – 2.05.-7.05. 

– II tydzień – 8.05.-14.05. 

– III tydzień – 15.05.-21.05. 

– IV tydzień – 22.05.-28.05. 

– V tydzień – 29.05.-4.06. 

5. Wyboru zwycięzcy, każdorazowo w ciągu 5 dni roboczych od końca danego tygodnia konkursowego wskazanego w ust. 4 powyżej dokona Komisja, która każdorazowo sporządzi w tym zakresie (dla celów wewnętrznych) protokół wyboru zwycięzcy Konkursu zawierający zwięzłe uzasadnienie wyboru. Komisja kierować się będzie przy wyborze zwycięzców przede wszystkim oryginalnością pomysłu leżącego u podstaw danej Pracy Konkursowej oraz zgodno-ścią Pracy Konkursowej z opisanym w niniejszym Regulaminie tematem przedmiotu Pracy Konkursowej. Wybór zwycięzcy jest równoznaczny z przyznaniem Nagrody. 

6. Niezwłocznie po przyznaniu danej Nagrody, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, korzystając z danych kon-taktowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym, przesyłając informację o przyznaniu Nagrody. W ramach odbioru 

7 

nagrody przez Zwycięzcę konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, pełnego adresu pocztowego do korespon-dencji, jak również̇ numeru telefonu komórkowego polskiego operatora telekomunikacyjnego lub adresu e-mail. W przypadku (i) podania w zgłoszeniu konkursowym nieprawidłowych danych kontaktowych, (ii) braku odzewu ze strony Uczestnika pomimo co najmniej 3-krotnych prób kontaktu na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu konkur-sowym, (iii) niewypełnienia zgłoszenia zwycięzcy w terminie 3 dni od dnia podjęcia ostatniej próby kontaktu lub odmowy podania przez niego wszystkich danych niezbędnych dla zgodnego z prawem przekazania Nagrody i od-prowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez Organizatora lub (iv) wycofania zgłoszenia do udziału w Konkursie lub (v) odmowy przyjęcia Nagrody (przez co rozumie się również nieodebranie Nagrody po-mimo próby jej doręczenia, lub wskazanie adresu korespondencyjnego pod którym Uczestnik nie przebywa), Na-groda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi według listy osób wskazanych w danym protokole Prac Komisji (jako Uczestnik, który złożył kolejną, najwyżej ocenianą Pracę Konkursową w danym tygodniu konkursowym), a w razie wyczerpania listy takich osób, wybór kolejnego zwycięzcy zostanie dokonany niezwłocznie przez Komisję spośród Prac Konkursowych Uczestników zgłoszonych w danym tygodniu konkursowym. 

7. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe wydanie wszystkich nagród, przewidzianych na dany tydzień konkursu, czyli nie będzie już możliwości wybrania kolejnych laureatów rezerwowych, nagrody przechodzą na rzecz Organi-zatora. Przez niemożność wybrania kolejnych laureatów rezerwowych rozumie się sytuację, gdy: – Lista możliwych do wybrania uczestników Konkursu wyczerpie się przed wydaniem wszystkich nagród, 

– Komisja uzna, że jakość pozostałych zgłoszeń, dokonanych przez Uczestników, którzy nie zostali laurea-tami, nie pozwala na ich wynagrodzenie. 

8. Organizator podejmuje wszelkie starania, aby wszystkie nagrody w Konkursie zostały wydane laureatom. 

9. Informacja o zakończeniu Konkursu (i przyznaniu każdej z Nagród) zostanie zamieszczona w serwisie internetowym pod adresem: www.konkurs-rodowita.pl 

§ 8. 

Kontakt z Organizatorem i reklamacje 

1. O ile inaczej nie zastrzeżono w niniejszym Regulaminie, Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w spra-wach wynikających lub związanych z Konkursem pisemnie pod adresem: Pink Pepper Media sp. z o.o., ul. Łowcza 24, 02-955 Warszawa, lub pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected] 

2. Reklamacje w sprawach dotyczących Konkursu mogą być składane do dnia 4.07.2023r., przez Uczestników oraz inne osoby, które wykażą, że ich prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone w związku z Konkursem. 

3. W reklamacji należy zamieścić imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail oraz adres korespondencyjny) wnoszącego reklamację, opisać okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz (o ile to możliwe) zawrzeć dowody na poparcie przedstawionych okoliczności. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane z ramienia Organizatora przez Komisję każdorazowo w terminie 14 dni od dnia do-starczenia kompletnej reklamacji zawierającej dane niezbędne do jej rozpatrzenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana osobie wnoszącej reklamację w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja. 

5. Osobie wnoszącej reklamację, która nie zgadza się ze sposobem jej rozpatrzenia, przysługiwać będzie prawo docho-dzenia roszczeń w tym zakresie przed sądem powszechnym na drodze postępowania sądowego. 

8 

§ 9. 

Postanowienia dot. ochrony danych osobowych 

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest Rodowita z Roztocza Sp. z o.o. z siedzibą w Grabnik, pod adresem: ul. Grabnik 100, 22-440 Krasnobród, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004336. Z Administratorem danych osobo-wych można się skontaktować drogą pocztową na adres siedziby Administratora lub poprzez adres e-mail wyznaczo-nego przez Administratora inspektora ochrony danych: [email protected] 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: a. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagrody laureatom (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).; 

b. rozliczenia nagród przyznanym laureatom (podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w zakresie prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ich obrony przed nimi (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją braku podania danych oso-bowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu i ew. rozpatrywania roszczeń Uczestnika (lub ich /dochodzenia wobec Uczestnika), a po jego zakończeniu – przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

5. Na zasadach określonych w RODO Uczestnikom przysługuje prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych, (ii) ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, (iii) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych oraz (v) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO. 

6. Dane osobowe Uczestników będą powierzone na podstawie pisemnej umowy do przetwarzania Organizatorowi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być także przekazywane zewnętrznym podmio-tom świadczącym usługi związane z Konkursem, tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu działalności pocztowej lub kurierskiej, bankom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów infor-matycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, a także podmiotom obsługu-jącym Administratora danych osobowych lub Organizatora pod względem prawnym. 

7. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Go-spodarczy oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

9 

8. W każdej chwili Uczestnik może wrócić do informacji o tym, jak Administrator przetwarza jego dane osobowe, wcho-dząc na stronę internetową: www.konkurs-rodowita.pl / polityka prywatności. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin w formie pisemnej dostępny jest do wglądu w biurze siedziby Organizatora przy ul. Łowczej 24, 02-955 Warszawa, a także w formie elektronicznej w serwisie internetowym pod adresem: www.konkurs-rodo-wita.pl 

2. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące prowadzonego Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizato-rem w sposób określony w § 8 ust. 1 Regulaminu, a w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w § 9 ust. 1 Regulaminu. 

3. Lista Produktów, nabycie których uprawnia do udziału w Konkursie, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regula-minu (będący jego integralną częścią). 

4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – rekla-mowe dotyczące Konkursu i Nagród mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Rodowita w DINO” 

Lista produktów, których nabycie uprawnia do udziału w konkursie „Rodowita w DINO” 

1. Rodowita z Roztocza, naturalna woda mineralna, 1,5l gazowana 

2. Rodowita z Roztocza, naturalna woda mineralna,1,5l delikatnie gazowana 

3. Rodowita z Roztocza, naturalna woda mineralna, 1,5l niegazowana